Project Gallery


  SAURAV CHEMICAL LTD
 • Capacity: 10 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Dera Bassi, Chandigarh
  EYTAN LABS LIMITED
 • Capacity: 75 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Hydrabad, Andhra Pradesh
  CADILA HEALTHCARE LTD
 • Capacity: 200 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Ahmedabad, Gurjrat
  RAJARAM BAPU PATIL SAHKARI SAKHAR KARKHANA LTD
 • Capacity: 25 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Sangli, Maharashtra
  NASH INDUSTRIES
 • Capacity: 35 KLD
 • Type: STP
 • Location: Banglore, Karnataka
  NOCIL INDIA LTD.
 • Capacity: 150 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Dahej, Gujrat
  ADROIT PHARMA
 • Capacity:10 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Vadodara Gujarat
  Indofil INDUSTRIES LTD
 • Capacity:50 KLD
 • Type: STP
 • Location: Thane Mumbai
  AMI LIFE SCIENCES
 • Capacity:40 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Surat, Gujrat
  ANUPAM RASAYAN INDIA LTD
 • Capacity:75 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Ahmedabad, Gujrat
  SHREE MADHI VIBHAG KHAND UDYOG SAHKARI MANDALI LTD
 • Capacity:400 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Bardoli, Surat
  NOCIL INDIA LTD
 • Capacity:20 KLD
 • Type: STP
 • Location: Dahej,Gujrat

Our Clients